ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
28/03/2023 - 19:30
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 (Αριθ. 06/2023)

Καλείστε  σε  τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη)  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την  28-03-2023  ημέρα  Τρίτη    και  ώρα  έναρξης  19:30, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2023 απόφασης Δ.Σ. της ΚΔΕΔΕ «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», σχετικά  με την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Εισηγητής: κ. Γκούβουση – Κρητικάκου Αργυρώ   –Πρόεδρος ΚΔΕΔΕ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2023 απόφασης Δ.Σ. της ΚΔΕΔΕ «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», σχετικά με τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις – Αποτελέσματα έτους 2022

Εισηγητής: κ. Γκούβουση – Κρητικάκου Αργυρώ   –Πρόεδρος ΚΔΕΔΕ

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη  απόφασης για  Ορισμό μελών Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων –Κινηματογράφων   και  λοιπών ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων  έτους 2023

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης   – Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης σχετικά  με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Ευρώτα για  συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ναυαγίων ή άλλων πλοίων

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης   – Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή τελών

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης σχετικά με  μεταφορά  χρεών

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Παραλλαγή  δικτύου  (Λόγω κατασκευή έργου νέας γέφυρας Ευρώτα)

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τη έγκριση σχεδίου Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Ευρώτα και του Δήμου Σπάρτης για την παροχή διοικητικής υποστήριξης άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης (ΥΔΟΜ)

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα - αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τη έγκριση σχεδίου Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Ευρώτα και του Δήμου Μονεμβασίας για την παροχή διοικητικής υποστήριξης άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσίας δόμησης (ΥΔΟΜ).

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚΕΩΝ»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου «Σχέδιο Δράσης Βιοκλιματικής Αποκατάστασης Κτιρίου Μπασουράκου. Πολυχώρος Σκάλας Λακωνίας – Περιοχή Έργου»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Ευρώτα Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση σχετικά με παράταση προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων εκποιημένου  δημοτικού οικοπέδου στο ρυμοτομικό σχέδιο περιοχής "ΑΦΑΝΙΑ"» με δικαιούχους ΑΦΟΙ ΣΑΝΙΔΑ

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

 

Για τη συμμετοχή  σας  στη δια  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη (μεικτή  συνεδρίαση)  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, θα  πρέπει  να  ενημερώσετε  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά  με  τον τρόπο συμμετοχής  στη συνεδρίαση,  δηλ.  είτε  δια  ζώσης, είτε  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  μέχρι  την 28η Μαρτίου 2023  και  ώρα  12:00  με  τον κάτωθι τρόπο:

Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από  τον  προσωπικό  σας  λογαριασμό  προς  το e-mail  της Γραμματείας  του Δημοτικού Συμβουλίου (mariakomp@gmail.com)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ