ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
28/03/2023 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), και γ) το ΦΕΚ 389/Β'/28-01-2023), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 28η  Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

   ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 569/13-01-2023 Απόφασης Δημάρχου.

  ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 879/18-01-2023 Απόφασης Δημάρχου

  ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 4298/22-03-2023 Απόφασης Δημάρχου

  ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

  ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού

  ΘΕΜΑ 6ο:Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023

  ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αρ.1336/12-12-2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Ευρώτα

  ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τη συλλογή  και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου και προδιαλεγμένου υλικού (πόρτα – πόρτα) από τον οικισμό Γερακίου

  ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μεταχειρισμένου μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για εγκατάσταση σε υπάρχοντα μηχανήματα έργου»

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης