ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 11Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
08/06/2023 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

«Πρόσκληση στην 11η  κατεπείγουσα  συνεδρίαση »

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους  Κοινοτήτων και  προέδρους  συμβουλίων  Κοινοτήτων

 

  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  08-06-2023   ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και  ώρα  έναρξης  11:00 και  λήξη 12:00.

Η κατεπείγουσα  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς, σύμφωνα  με την  παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022,   

Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄), την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ. 35496/25-04-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)

 και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018.

 

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (12:00 ) οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6972412413, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση της αριθμ. 53/2023 ΑΔΣ του Δήμου Ευρώτα και λήψη απόφασης για Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Ευρώτα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Ο λόγος του κατεπείγοντος εστιάζεται στο γεγονός ότι θα  πρέπει η απόφαση να δημοσιευτεί  στο ΦΕΚ έως την 30 Ιουνίου 2023 λόγω  της λήξης  της  δημοτικής  περιόδου στις 31-12-2023, κατά  το  τελευταίο εξάμηνο  της  οποίας  δεν επιτρέπεται  η τροποποίηση του ΟΕΥ.

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11 ΔΣ 2023 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ.docx