ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
23/06/2023 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 23η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

  ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

  ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023.

  ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πιστώσεων.

  ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή και κατανομή πιστώσεων από ΥΠΕΣ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2023 (ΣΑΤΑ).      ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 7688/02-06-2023 Απόφασης Δημάρχου.

  ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Ευρώτα για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2023-2024, Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2023-2024.

  ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ή μη της παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση.

  ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 2ης παράτασης ισχύος προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο:« Προμήθεια λιπαντικών».

  ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: <<Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων- αποπεράτωση δημοτικών οδών περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλης Σκάλας>>.

  ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού κατακύρωσης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου Κοινότητας Περιστερίου.

  ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού και επανάληψης δημοπρασίας για την μίσθωση περιπτέρου Κοινότητας Σκάλας.

  ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης.

  ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 Λυμπέρης  Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon SKMBT_36323061913290.pdf