ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
24/07/2023 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 24η  Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

  ΘΕΜΑ 1Ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

  ΘΕΜΑ 2Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023.

  ΘΕΜΑ 3Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πιστώσεων.

  ΘΕΜΑ 4Ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου Ευρώτα.

  ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης.

  ΘΕΜΑ 6Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης.

  ΘΕΜΑ 7Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρων.

  ΘΕΜΑ 8Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης για αποζημίωση επικειμένων.

 ΘΕΜΑ 9Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης για αποζημίωση επικειμένων.

 ΘΕΜΑ 10Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της υπ΄ αριθμ. 10152/19-07-23 Απόφασης Δημάρχου.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon SKMBT_36323072012350.pdf