ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
28/08/2023 - 19:30
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε  σε  τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη)  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την  28-08-2023  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ    και  ώρα  έναρξης  19:30, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ. 35496/25-04-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ 1Ο  : <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023>>.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2Ο :Έγκριση της αριθμ. 30/2023 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ σχετικά  με αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3Ο  : Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού (μόνιμου) προσωπικού 2024

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4Ο : «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024».

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5Ο  : Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο κάτοικο

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6Ο  :Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης Κοινότητας Απιδιάς» του Δήμου Ευρώτα»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7Ο  :Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Γνωμάτευσης Καλλιτεχνικής - Αισθητικής Αρτιότητας προτομής του ευεργέτη «Αχιλλέα Παπαδάκου» που θα τοποθετηθεί στην πλατεία Κοινότητας Μυρτιάς Δήμου Ευρώτα 

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8Ο  :Λήψη απόφασης σχετικά με τη έγκριση σχεδίου Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Ευρώτα και του Δήμου Σπάρτης για την παροχή υποστήριξης του Δήμου Ευρώτα προς το Δήμο Σπάρτης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) –– Επικαιροποίηση της αρ. 49/2023 (ΑΔΑ: 69Ο6ΩΡΛ-Ε25) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9Ο  :Λήψη απόφασης σχετικά με τη έγκριση σχεδίου Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Ευρώτα και του Δήμου Μονεμβασίας για την παροχή υποστήριξης του Δήμου Ευρώτα προς το Δήμο Μονεμβασίας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) – Επικαιροποίηση της αρ. 50/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΟΤΩΡΛ-ΣΗΖ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10Ο  : Λήψη Απόφασης σχετικά με : «Συνδρομή των Δήμων στην υλοποίηση του έργου: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ" για την ενημέρωση του κοινού για την ποιότητα των ακτών κολύμβησης»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ