ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
16/10/2023 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 16η  Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

  ΘΕΜΑ 1Ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

  ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου Ευρώτα.

  ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση  3ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων Δήμου».

  ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μετακίνησης ΚΗΗ 4335 φορτηγού οχήματος.

  ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Πρακτικού του έργου: ΄΄Αποκατάσταση γέφυρας Κοινότητας Γλυκόβρυσης΄΄ και τροποποίηση των όρων της 11212/09.08.2023 (ΑΔΑ: 913ΧΩΡΛ-ΞΡΤ, ΑΔΑΜ: 23PROC013240086 2023-08-09) Διακήρυξης.

  ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση κατανομών στο Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄ Δήμου Ευρώτα.

  ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2023.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon SKMBT_36323101212480.pdf