ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
24/10/2023 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 (Αριθ. 22/2023)

Καλείστε  σε  τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη)  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την  24-10-2023  ημέρα  ΤΡΙΤΗ    και  ώρα  έναρξης  19:00, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει,  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ. 35496/25-04-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2023.

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της αριθμ. 35/2023 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ σχετικά με Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης Κοινότητας Απιδιάς» - Τροποποίηση προϋπολογισμού

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Εισόδου - Εξόδου στην υπό ίδρυση εγκατάσταση «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ», σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Κωστάκου Θεοδώρου του Ευστρατίου, που ευρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης Σκάλας της Δημοτικής Ενότητας Σκάλας του Δήμου Ευρώτα στην θέση «ΡΙΖΑΛΩΝΑ», επί αγροτικής οδού.

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις- τσιμεντοστρώσεις, δημοτικών οδών Δήμου Ευρώτα (2022)»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου σταδίου Βλαχιώτη»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚΕΩΝ»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Εισήγηση για την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου 1 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ. ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ» της ομότιτλης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5021515 του Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα – αντιδήμαρχος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ