ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
27/11/2023 - 13:30
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄), και β)  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/2022 τεύχος Α΄), καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 27η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:30 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πιστώσεων και ορισμό υπαλλήλου ως υπολόγου πληρωμής δαπανών έτους 2023.     ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 15394/14-11-2023 Απόφασης Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου. 

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2023 έτους.

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης