ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
06/12/2023 - 12:30
Παρατηρήσεις: 

«Πρόσκληση στην 25η  κατεπείγουσα  συνεδρίαση »

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους  Κοινοτήτων και  προέδρους  συμβουλίων  Κοινοτήτων

 

που  θα  πραγματοποιηθεί  την  06-12-2023   ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα  έναρξης  12:30 και  λήξη 13:30.

Η κατεπείγουσα  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς, σύμφωνα  με την  παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022,  

Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄), την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ. 35496/25-04-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)

 και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει,   του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018.

 

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (13:30 ) οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6972412413, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

 

ΘΕΜΑ 1ο: <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 >>.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»

 

ΘΕΜΑ 3οΑνακατανομή ποσών καυσίμων της αρ. 10273/26-8-2023 Σύμβασης, όσον αφορά τα καύσιμα κίνησης

 

ΘΕΜΑ 4οΑπόφαση σχετικά περί παραίτησης δικαιώματος δικαιούχου εκποιημένου οικοπέδου και διαγραφής οφειλής λόγω τιμήματος του εκποιημένου οικοπέδου 05 στο Ο.Τ.04 , ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΑΦΑΝΙΑ Κοινότητας Σκάλας

 

ΘΕΜΑ 5ο«Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Σύμβασης ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ