ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
18/12/2023 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 (Αριθ. 26/2023)

Καλείστε  σε  τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη)  του  Δημοτικού Συμβουλίου  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την  18-12-2023  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ     και  ώρα  έναρξης  19:00, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει,  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ. 35496/25-04-2023  Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ)

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2023 σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 17134/14-12-2023 εισήγηση

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2023  σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 17135/14-12-2023 εισήγηση

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της αριθμ. 45/2023 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με Επιστροφή ποσού

Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με Μεταφορά Χρεών

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με Διαγραφή τελών λόγω λάθους

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο : Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους

Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας  – αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο :  Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»   ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»    ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II)»

Εισηγητής: κ. Σάκκαρη Ιωάννα   – αντιδήμαρχος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΟΛΟΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑ