ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ 02/2024

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
12/01/2024 - 16:52
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ.: 35496/25-04-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ), σε  Τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 16η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ 1ο:    Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια.

Εισηγητής: κ. Γρεβενίτης Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:    Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Αντιδημάρχου ως Προέδρου και Μελών Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Εισηγητής: κ. Γρεβενίτης Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:     Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής του άρθρ.: 35 του αριθ. 20    Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444 Β΄/1999).

Εισηγήτρια: κ. Γκουβούση – Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος Δ.Σ.    

ΘΕΜΑ 4ο:   Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του   Δήμου Ευρώτα, για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής, για ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων ή πλοίων και άλλες διατάξεις.

Εισηγήτρια: κ. Γκουβούση – Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 5ο:     Λήψη απόφασης ορισμού Μελών για συμμετοχή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Εισηγήτρια: κ. Γκουβούση – Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στη Γενική    Συνέλευση των Μετόχων και στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER/CLLD της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Ανώνυμης Εταιρείας Α΄  Ο.Τ.Α.

Εισηγήτρια: κ. Γκουβούση – Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Η Πρόεδρος

 

Γκουβούση – Κούρλα Ιωάννα

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2024 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ.pdf