ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
26/01/2024 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ.: 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) και την αριθμ. 488 με αρ. Πρωτ.: 35496/25-04-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ), σεΤακτική Μεικτή (Δια ζώσης και Τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 26ηΙανουαρίου  2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 19:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης σχετικά με Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Δίκτυο Υγιών Πόλεων, στο Δήμο Ευρώτα.

κ. Γρεβενίτης Αθανάσιος  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την εκλογή μελών του Δήμου Ευρώτα στην Π.Ε.Δ.

κ. Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3ο

Λήψη απόφασης σχετικά με Ορισμό Εκπροσώπων του Δήμου Ευρώτα στο Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».

κ. Βέρδος Δήμος

Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο

Λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αιτήματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1.: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ευρώτα.

κ. Παπαχρήστου Ευθύμιος

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης

 

 

ΘΕΜΑ 5ο

Λήψη απόφασης σχετικά με Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής, Παράδοσης και Παραλαβής Εκμισθούμενων ακινήτων του Δήμου, όσον αφορά  τα αιρετά μέλη.

κ. Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη απόφασης σχετικά με Ορισμό Μελών στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών για μίσθωση, εκμίσθωση, εκποίηση, αγορά ακινήτων, για την τρέχουσα Δημοτική περίοδο 2024-2028.

κ. Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη απόφασης σχετικά με Τροποποίηση Συστατικής Πράξης ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».

κ. Γρεβενίτης Αθανάσιος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο

Ορισμός μελών Δ.Σ. ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».

κ. Γρεβενίτης Αθανάσιος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο

Λήψη απόφασης σχετικά με Τροποποίηση Συστατικής Πράξης ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος».

κ. Γρεβενίτης Αθανάσιος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο

Ορισμός μελών Δ.Σ. ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος».

κ. Γρεβενίτης Αθανάσιος Αντιδήμαρχος

 

Για τη συμμετοχή  σας  στη δια  ζώσης  και  ταυτόχρονα  με  τηλεδιάσκεψη (μεικτή  συνεδρίαση)  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, θα  πρέπει  να  ενημερώσετε  την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά  με  τον τρόπο συμμετοχής  στη συνεδρίαση,  δηλ.  είτε  δια  ζώσης, είτε  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  μέχρι  την 26η Ιανουαρίου  2024  και  ώρα  12:00  με  τον κάτωθι τρόπο:

  • Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από  τον  προσωπικό  σας  λογαριασμό  προς  το e-mail  της Γραμματείας  του Δημοτικού Συμβουλίου (mariakomp@gmail.com)

 

Η Πρόεδρος

Γκουβούση  Κούρλα Ιωάννα

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ΔΣ 2024 ΥΠΟΓΡΑΦΗ.pdf