Τεύχη δημοπράτησης έργου “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις δήμου Ευρώτα”