Τεύχη δημοπράτησης έργου «φωτισμός πλατειάς Τ.Κ. Ζαραφώνας»