Πρόσκληση στη 3η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
29/03/2019 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση στη 3η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Σκάλα   25 Ιανουαρίου   2019

Αρ. Πρωτ.: 1215


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                                         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗN 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως  ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη  29      Ιανουαρίου  2019  και ώρα …19:00 , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:  «Μερική Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Ευρώτα  για την ένταξη του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι σε οργανική μονάδα του Δήμου και στελέχωση αυτού  με  μόνιμο προσωπικό».
Εισηγήτρια: κα Γκουβούση –Κρητικάκου Αργυρώ  αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:  Λήψη Απόφασης  για τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων άρδευσης, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957, για την αρδευτική περίοδο  έτους 2019.
Εισηγήτρια: κα Γκουβούση –Κρητικάκου Αργυρώ  αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 3ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2019.
Εισηγήτρια: κα Γκουβούση –Κρητικάκου Αργυρώ  αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Εισηγήτρια: κα Γκουβούση –Κρητικάκου Αργυρώ  αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σχετικά με την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας Δ.Κ. Σκάλας», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της   Χώρας, του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν σύναψης προγραμματικής σύμβασης, με τον ΤΟΕΒ Τρινάσου, για την υλοποίηση
Εισηγητής: κος Πολολός Παναγιώτης -αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη  απόφασης σχετικά με απαλλαγή  από τα  δημοτικά  τέλη  στις μη ηλεκτροδοτούμενες  επιφάνειες»
Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη  απόφασης  σχετικά  με απαλλαγή ή μη από δημοτικά  τέλη  σε  ηλεκτροδοτούμενες  αποθήκες  εκτός  οικισμού.»
Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΝΕΓΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ