Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
21/02/2019 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση στην 4η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗN 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως  ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη  21 Φεβρουαρίου  2019  και ώρα …19:00 , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση «Σύνταξης έκθεσης  εσόδων –εξόδων Δ΄Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο  υλοποίησης του προϋπολογισμού  οικ. Έτους 2018»

Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:  «Λήψη  απόφασης  για  άνοιγμα  λογαριασμού ταμειακής  διαχείρισης  στην Τράπεζα  της Ελλάδος,  μεταφορά  των  πλεοναζόντων  ταμειακών  διαθεσίμων  και  ορισμό  εξουσιοδοτημένων  οργάνων  για  την κίνηση  του λογαριασμού»

Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:  Λήψη  απόφασης σχετικά  με «Ορισμό  μελών  Α/θμιου  Συμβουλίου  Επιθεώρησης  Θεάτρων –Κινηματογράφων  και Κέντρων Διασκέδασης  έτους 2018»

Εισηγήτρια: κα Κρητικάκου –γκουβούση Αργυρώ –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:  Λήψη απόφασης σχετικά  με «Ορισμό  εκπροσώπων  για  συγκρότηση  επιτροπών» κατόπιν του αριθμ. 2132.9/241/2019  εγγράφου  του Λιμεναρχείου Γυθείου

Εισηγητής: κος Πολολός  Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση  της αριθμ. 1/2019  απόφασης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Ευρώτα  περί  σύνταξης  ετήσιας  έκθεσης  πεπραγμένων  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  Δήμου  Ευρώτα  έτους 2018

Εισηγητής: κος Λυμπέρης  Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:  Σχετικά  με τη συμπλήρωση  Κανονισμού Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης  Δήμου Ευρώτα Λακωνίας

Εισηγητής: κος Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:  Υποβολή  αιτήματος  για  επιστροφή  από το Δήμο Ευρώτα  40  σιδηροκλουβών  ιδιοκτησίας  του Αγροτικού  Συνεταιρισμού  Εσπεριδοειδών  Σκάλας

Εισηγητής: κος Πολολός  Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:  Λήψη απόφασης  σχετικά  με  επιστροφή  Δημοτικών  τελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εσπεριδοειδών Σκάλας

Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση  απολογισμού  2018  του Μη Κερδοσκοπικού Κοινωνικοπολιτιστικού  Φορέα με την επωνυμία «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση προϋπολογισμού 2019 του Μη Κερδοσκοπικού Κοινωνικοπολιτιστικού  Φορέα με την επωνυμία «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση  ειδικού  απολογισμού  επιχορήγησης  από το Δήμο του Μη Κερδοσκοπικού Κοινωνικοπολιτιστικού  Φορέα με την επωνυμία «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο:  Σχετικά  με έγκριση 1ου ΑΠΕ  του  έργου «Αποκατάσταση βλάβης δημοτικού  δρόμου  εντός  οικισμού Δαφνίου» και χορήγηση  παρατάσεως  εκτέλεσης  εργασιών

Εισηγητής: κος Πολολός  Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Νέα απόφαση σχετικά με έγκριση της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» των διακριτών υποέργων:

1ο Υποέργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»

2ο Υποέργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΚΡΟΚΕΩΝ»

3ο  Υποέργο «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες».

Εισηγητής: κος Πολολός  Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Εξέταση  αίτησης  εκπροσώπου  της  ομάδας «Ομάδα Άρδευσης Αγιοδημητριωτών  στο Κάτω Μαρί»

Εισηγητής: κος Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: «Διαγραφή τελών Νεκροταφείου»

Εισηγητής: κος Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: «Διαγραφή  τελών ύδρευσης, άρδευσης  και αποχέτευσης»

Εισηγητής: κος Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος –αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΝΕΓΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ