Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
26/02/2019 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Σκάλα   21 Φεβρουαρίου   2019

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                        Αρ. Πρωτ.: 2659

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗN 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως  ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη  26 Φεβρουαρίου  2019  και ώρα …19:00 , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:  «Επιχορήγηση πολιτιστικών, αθλητικών  συλλόγων και σωματείων» κατόπιν  της  αριθμ. 2652/22-02-2019  εισήγησης  της Οικονομικής  Υπηρεσίας Δήμου Ευρώτα.

Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:«Απόφαση  σχετικά  με  την  εκπροσώπηση  του Δήμου Ευρώτα  και  δικαίωμα  υπογραφής  στα  πιστωτικά  ιδρύματα»

Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη  απόφασης  για  επιλογή  χώρου  μετεγκατάστασης  οικισμού ΡΟΜΑ οι  οποίοι είναι δημότες Δήμου Ευρώτα»

Εισηγήτρια: κος Πολολός Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης σχετικά  με την εκμίσθωση  του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Προφήτη Ηλία  ΔΚ  ΒΛΑΧΙΩΤΗ»

Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2019-Πραγματοποίηση ημερίδας αιγοπροβατοτροφίας»

Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: « Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2019 -Έξοδα μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου στην Ιταλία.»

Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης  σχετικά  με «πραγματοποίηση  εκδήλωσης  παρουσίασης  βιβλίου»

Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: «Επιχορήγηση πολιτιστικών, αθλητικών  συλλόγων και σωματείων» κατόπιν  της  αριθμ. 2643/22-02-2019  εισήγησης  της Οικονομικής  Υπηρεσίας Δήμου Ευρώτα.

Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: «Συγκρότηση  Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών  του  άρθρου 221 του Ν. 4412/2016»

Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: «τροποποίηση  προϋπολογισμού  ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού  έτους 2019- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

Εισηγήτρια: κα Δεντάκου Ελένη –αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΝΕΓΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Συνημμένα