Πρόσκληση στην 6η κατεπείγουσα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
07/03/2019 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση στην 6η κατεπείγουσα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

«Πρόσκληση στην 6η  κατεπείγουσα συνεδρίαση » (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως  ισχύουν σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 07-03-2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00, με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για το «Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 213 Α΄/188-12-2018).

O λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα είναι οι καταληκτικές  ημερομηνίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΝΕΓΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Δημοτική υπάλληλο  ΚΟΜΠΟΓΕΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑ,με την υποχρέωση να παρευρεθεί για την τήρηση πρακτικών
2. Δημοτικό υπάλληλο ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ για την επίδοση της παρούσης ως ανωτέρω.