Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στο δήμο Ευρώτα

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Συνημμένα
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στο δήμο Ευρώτα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ε Υ Ρ Ω Τ Α

Έχοντας υπ΄ όψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 211 του ν.3584/2007.
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3966/2011.
Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ. 28-3/15-4-1957.
Το υπ’ αριθμ. 2/44244/0022/28-6-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους/Γεν.Δνση Μισθών /Δνση 22η Μισθολογίου /Τμήμα Β΄.

Την υπ’ αριθ. 23/29.01.2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓΩΡΛ-ΒΑΤ)  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα, σύμφωνα με  την οποία ορίζει ο χρόνος  έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθμός  των θέσεων υδρονομέων (ή εποπτών υδρονομέων), ο τομέας  για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και ο τρόπος αμοιβής του κάθε οργάνου.
Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 27664/19-02-2019(Α.Δ.Α: Ψ6ΥΞΟΡ1Φ-13Λ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Την με α/α 01/2018 και αριθμ. πρωτ. 223/05.01.2018  (ΑΔΑ: ΨΞ0ΕΩΡΛ-7ΞΟ) και την με α/α 07/2018 και αριθμ. πρωτ. 614/16.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΛΛ9ΩΡΛ-062)  αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄), για το χρονικό διάστημα από 05.01.2018 έως 31.08.2019  
Κ α λ ε ί

Όσους επιθυμούν να διορισθούν ως υδρονομείς στο Δήμο Ευρώτα, για τη φετινή αρδευτική περίοδο 2019  και ειδικότερα:

1. Στη μία (1) θέση Υδρονομέων της Τ.Κ. Περιστερίου και

2. Στη μία (1) θέση Υδρονομέων στη Δ.Ε. Κροκεών

να υποβάλουν σχετική αίτηση στην υπηρεσία του Δήμου μας, έντυπο της οποίας χορηγείται από αυτή έως και την  Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση για μία θέση υδρονομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :

(α) να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και

(β) να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60 ο.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικό γέννησης.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Υπεύθυνη δήλωσή του άρθρου 8 του Ν.1599/86 περί ικανότητας ανάγνωσης και γραφής (χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου).
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ).
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α).
Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ.
Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού όπου φαίνεται ως πρώτος δικαιούχος.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία),
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου) και
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, περί μη απόλυσης από άλλη θέση υπαλλήλου, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του (χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου).
Δε δύνανται να εκλεγούν οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Σχετική η υπ αριθ. 23/29.01.2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓΩΡΛ-ΒΑΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ.. πρωτ. 27664/19-02-2019(Α.Δ.Α: Ψ6ΥΞΟΡ1Φ-13Λ Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡΩ

Κατηγορία: 
Προκήρυξη