Πρόσκληση στην 9η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
28/03/2019 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση στην 9η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗN 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως  ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη  28 Μαρτίου  2019  και ώρα …19:00 , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:  Λήψη απόφασης περί  έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Δήμου Ευρώτα, σχετικά με τη διάθεση τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου μας, στη Δ/νση Τ.Υ – Χωρ/ξιας – ΥΔΟΜ & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης

( εισηγητής κος   Πολολός Παναγιώτης).

ΘΕΜΑ 2ο:  Λήψη απόφασης περί αναστολής χρεώσεων ως ληξιπρόθεσμων των λογαριασμών ύδρευσης Γ΄ τετραμήνου 2018.

( εισηγητής κα Δεντάκου Ελένη).

ΘΕΜΑ 3ο:  Απόφαση για την επιλογή υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019 Δήμου Ευρώτα.

( εισηγητής κα Γκουβούση Αργυρώ).

ΘΕΜΑ 4ο:  Ορισμός  Δημοτικού Συμβούλου ως Μέλους της επιτροπής της. παρ. 1 του Ν. 2119/1993 για  την κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2018.

 ( εισηγητής κα Γκουβούση Αργυρώ).

ΘΕΜΑ 5ο:  Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναγραφής ονομάτων πεσόντων στο  σε υφιστάμενο μνημείο (Ηρώο) της πλατείας του Αλεποχωρίου .

( εισηγητής κος Πολολός Παναγιώτης).

ΘΕΜΑ 6ο:  Λήψη νέας απόφασης επί τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ.  3377/06-03-2019 εισήγηση της υπηρεσίας. 

( εισηγητής κα Δεντάκου Ελένη).

ΘΕΜΑ 7ο:  Λήψη απόφασης επί τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ. 4268/21-03-2019  εισήγηση της υπηρεσίας

( εισηγητής κα Δεντάκου Ελένη).

ΘΕΜΑ 8ο:  Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων από ΥΠ.ΕΣ (συμπληρωματική   κατανομή από Κ.Α.Π. 2018 ) στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολειών, σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ.   εισήγηση της υπηρεσίας 4269/21-03-2019.

( εισηγητής κα Δεντάκου Ελένη).

ΘΕΜΑ 9ο:  Απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών προσωρινής ή/και οριστικής παραλαβής έργων

( εισηγητής κος Πολολός Παναγιώτης).

ΘΕΜΑ 10ο:  Απόφαση σχετικά με έγκριση της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Έλους»

 ( εισηγητής κος Πολολός Παναγιώτης).

ΘΕΜΑ 11ο:  Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ.

( εισηγητής κα Δεντάκου Ελένη).

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση της αριθμ. 6/2019 απόφασης Δ.Σ. της ΚΔΕΔΕ «Ευρώτειος Πολιτεία» σχετικής με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

(εισηγητής κα Χρήστου Μιχαλούτσου Νικολέτα)

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση της αριθμ. 12/2019 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού  εσόδων- εξόδων 2019.

(εισηγητής κα Σάκκαρη Ιωάννα)

ΘΕΜΑ 14ο:  Λήψη απόφασης  για  μεταφορά  χρεών

(εισηγητής: κα Δεντάκου Ελένη)

ΘΕΜΑ 15ο:  Λήψη απόφασης σχετικά  με  υπ΄αριθμ. πρωτ. 1132/1122/23-01-2019 αιτήσεως του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εσπεριδοειδών Σκάλας περί επιστροφής δημοτικών τελών ΔΕΗ Α.Ε. (εισηγητής κα Δεντάκου Ελένη).

ΘΕΜΑ 16ο: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Βλαχιώτη (2018)»

(εισηγητής κος Πολολός Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης  για οικονομική επιχορήγηση στο Γενικό Λύκειο και Γυμνάσιο Σκάλας, καθώς και Γενικό Λύκειο Έλους

(εισηγητής κα Κρητικάκου –Γκουβούση Αργυρώ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΝΕΓΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ