Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ»

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
02/04/2019 - 14:30
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

   Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος  “ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ” την 2η  Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Περί Απόφαση  σχετικά  με  την  εκπροσώπηση  του κληροδοτήματος  «ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ»   και  δικαίωμα  υπογραφής  στα  πιστωτικά  ιδρύματα.
Η πρόεδρος  της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη