Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτων ΚΑΔ Κλεοπάτρα Ιατρίδου

   
Παρατηρήσεις: 

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτων ΚΑΔ Κλεοπάτρα Ιατρίδου

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

(άρθρα 42§2 και 24§2-4 του Ν.4182/13)

H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα, η οποία ενεργεί ως διαχειριστική επιτροπή του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης “ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ”, σύμφωνα με την με αρ. 76/2017 (ΑΔΑ:ΨΡΓΘΩΡΛ-515) ΑΔΣ Δήμου Ευρώτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Την εκμίσθωση των κάτωθι ακινήτων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ) “ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ” του Δήμου Ευρώτα και ειδικότερα:

α.  έναν αγρό ξηρικό, ασκεπή, στη θέση “Έξω Μπάστα“, εκτός των ορίων οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Στεφανιάς του Δήμου Ευρώτα, εκτάσεως 16.708τ.μ., με ΚΑΕΚ 301282406014,

β. έναν αγρό ξηρικό, ασκεπή, στη θέση “Μέσα Μπάστας“, εκτός των ορίων οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Στεφανιάς του Δήμου Ευρώτα, εκτάσεως 48.929τ.μ., με ΚΑΕΚ 301282509002,

γ. έναν αγρό ξηρικό, ασκεπή, στη θέση “Σελίκια“, εκτός των ορίων του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, εκτάσεως 68.504τ.μ., με ΚΑΕΚ 301281014001 και

δ. έναν αγρό ξηρικό, ασκεπή, στη θέση “Σελίκια“, εκτός των ορίων του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, εκτάσεως 60.563τ.μ., με ΚΑΕΚ 301281012001

με κλειστές προσφορές, ως κατωτέρω:

1) Ελάχιστος όρος προσφοράς για την ενοικίαση των ως άνω περιγραφόμενων ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές εκμισθώσεων που ισχύουν στη περιοχή και τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, ορίζεται ειδικότερα:

α.  για τον αγρό ξηρικό, ασκεπή, στη θέση “Έξω Μπάστα”, εκτός των ορίων οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Στεφανιάς του Δήμου Ευρώτα, εκτάσεως 16.708τ.μ., με ΚΑΕΚ 301282406014, το ποσό των 5,00€ ανά στρέμμα, μηνιαίως.

β. για τον αγρό ξηρικό, ασκεπή, στη θέση “Μέσα Μπάστας”, εκτός των ορίων οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Στεφανιάς του Δήμου Ευρώτα, εκτάσεως 48.929τ.μ., με ΚΑΕΚ 301282509002, το ποσό των 5,00€ ανά στρέμμα, μηνιαίως.

γ. για τον αγρό ξηρικό, ασκεπή, στη θέση “Σελίκια”, εκτός των ορίων του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, εκτάσεως 68.504τ.μ., με ΚΑΕΚ 301281014001, το ποσό των 5,00€ ανά στρέμμα, μηνιαίως και

δ. για τον αγρό ξηρικό, ασκεπή, στη θέση “Σελίκια”, εκτός των ορίων του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας του Δήμου Ευρώτα, εκτάσεως 60.563τ.μ., με ΚΑΕΚ 301281012001, το ποσό των 5,00€ ανά στρέμμα, μηνιαίως.

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία θα ισχύει για το πρώτο μισθωτικό έτος και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται ετησίως στο 75% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή  (ΕΛΣΤΑΤ), επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους. Σε περίπτωση αρνητικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή το μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόμενο.

2) Τα μηνιαία μισθώματα θα καταβάλλονται από το μισθωτή εντός των πέντε (5) πρώτων ημερολογιακών ημερών εκάστου μηνός, χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή, στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Ευρώτα ή σε Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ευρώτα, που θα δοθεί στον μισθωτή από το Τμήμα Εσόδων, Ταμείου και Περιουσίας του Δήμου Ευρώτα. Το μισθωτή βαρύνουν το τέλος χαρτοσήμου (3,6% επί του μηνιαίου μισθώματος) καθώς και κάθε οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη.

3) Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται στα ελάχιστα χρονικά όρια που προβλέπονται από την παρ.10 του άρθρου 24 του Ν.4182/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 634 του Α.Κ. ήτοι σε τέσσερα (4) μισθωτικά έτη και άρχεται από την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής και την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους, με γραπτή αίτηση του μισθωτή στο Δήμο Ευρώτα, έξι μήνες πριν λήξει η μίσθωση ή η τυχόν παράταση αυτής με τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Επιτροπής.

4) Οι ανωτέρω εκτάσεις ενοικιάζονται ως έχουν και θα χρησιμοποιηθούν από το μισθωτή για γεωργική χρήση, απαγορευμένης άλλης χρήσεως. Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να εκμεταλλεύεται το μίσθιο με επιμέλεια και σύμφωνα με τον προορισμό του και ιδίως να φροντίζει για τη διατήρησή του σε καλή κατάσταση, ώστε να είναι παραγωγικό.

5) Η συμμετοχή στη διαδικασία προϋποθέτει: α) ότι ο ενδιαφερόμενος επισκέφτηκε το υπό εκμίσθωση ακίνητο και έχει πλήρη γνώση της καταστάσεως στην οποία αυτό ευρίσκεται και αποδέχεται και β) ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακηρύξεως με αρ. 02/2019 (ΑΔΑ:6ΘΜ1ΩΡΛ-Ι6Ξ) Απόφαση Διαχειριστικής Επιτροπής τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

6) Κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου ο μισθωτής- πλειοδότης υποχρεούται: α) να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή – φυσικό πρόσωπο, ο οποίος θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μετά του μισθωτή για όλες τις υποχρεώσεις του, και ως αυτοφειλέτης για την τήρηση των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου, παραιτούμενος από το δικαίωμα και την ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως, β) να  προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης εγγυητικής επιστολής ή επιταγή τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών ίση με τρία (3) μισθώματα της μίσθωσης ή να καταθέσει σε μετρητά χρηματικό ποσό ίσο με τρία (3) μισθώματα. Σε περίπτωση άρνησης του μισθωτή να υπογράψει μισθωτήριο εντός δέκα (10) ημερών από την προς αυτόν προσκλήσεως, η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκπίπτει υπέρ του  Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 9 εδάφ. Δ΄του 4182/2013. Η εγγύηση αυτή δεν δύναται να συμψηφιστεί με οφειλόμενα μισθώματα. Η ως άνω εγγύηση επιστρέφεται ατόκως στον μισθωτή μετά την λήξη της μίσθωσης και την ολοσχερή εξόφληση του μισθώματος και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την μίσθωση. Σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί μισθωτής η εγγύηση επιστρέφεται.

7) Η διαδικασία εκμίσθωσης θα διενεργηθεί με την κατάθεση γραπτών προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Κλειστή Οικονομική προσφορά για την μίσθωση του αγροτεμαχίου στη θέση _________* (*αναγράφεται η θέση ως ανωτέρω αναφέρεται για την οποία ενδιαφέρεται ο προσφέρων) ΚΑΔ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ στο γραφείο της Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Προέδρου της “Διαχειριστικής Επιτροπής του ΚΑΔ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ ” στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ευρώτα (Σκάλα Λακωνίας, 1ος όροφος) κας Δεντάκου Ελένης, τηλ. επικοινωνίας 2735360022 μετά την πάροδο των είκοσι (20) ημερών από την ημέρα ανάρτησης της διακήρυξης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και για 5 εργάσιμες ημέρες. Στις προσφορές πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: Τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. ταυτότητας ή Διαβατηρίου, ΑΦΜ, τόπος κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας), το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα και η ημερομηνία προσφοράς. Επιπλέον θα γίνονται αποδεκτές και προσφορές οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι κλειστές προσφορές θα ανοιχτούν από την Αντιδήμαρχο κα Δεντάκου Ελένη, επικεφαλής τριμελούς επιτροπής που θα οριστεί από τη Διαχειριστική Επιτροπή. Αφού γίνει γνωστό το περιεχόμενο κάθε προσφοράς, στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί προσφορές με το ίδιο τίμημα, ο διαχειριστής καλεί τους προσφέροντες να παραστούν σε κοινή ακρόαση, όπου ζητά να προσφέρουν μεγαλύτερο τίμημα. Πλειοδότης- μισθωτής ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το υψηλότερο μίσθωμα.

8) Εφόσον την πρώτη φορά η δημοπρασία αποβεί άγονη, αυτή επαναλαμβάνεται με τις ίδιες διαδικασίες από την αρχή.

9) Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Ευρώτα, στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στο site του ∆ήµου www.evrotas.gov.gr. Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο site του Υπουργείου Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημόσιας  Περιουσίας(https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfId=anarthseis-task-flow&adf.tfDoc=/WEB-INF/anarthseis-task-flow.xml&kind=)  για είκοσι (20) πλήρεις ηµερολογιακές ηµέρες, πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την έγγραφη προσφορά τους μαζί με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην με 02/2019 (ΑΔΑ:6ΘΜ1ΩΡΛ-Ι6Ξ) Απόφαση Διαχειριστικής Επιτροπής, την οποία μπορούν να πληροφορηθούν από το διαδίκτυο όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Η Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

της Κοινωφελούς Περιουσίας

ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΤΑΚΟΥ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Κατηγορία: 
Προκήρυξη