Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Απρίλιο έτους 2019

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Συνημμένα Εγγράφου
Παρατηρήσεις: 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Απρίλιο έτους 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Απρίλιο  έτους 2019                                             

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

Έχοντας υπ΄ όψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου – Αντιδήμαρχοι» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την παρ. 2 του άρθρου 14 του N. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του N. 4071/2012.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 210 «Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού» του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/28.7.2007 τ. Α΄) Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σύμφωνα με την οποία οι Δήμοι μπορούν να απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.

4.Τις διατάξεις της  παρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά το άρθρο 210 του Ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του Ν. 2190/94 το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.

5. Την υπ΄αριθμ. 37/οικ. 21097/28.05.2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ. Α΄) σε θέματα προσωπικού των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α.».

6. Την αρ. 23271/16-10-2010 και το υπ΄ αρ. 24778/29-11-2012 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τα οποία το εργατοτεχνικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 αποσκοπεί στην κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών, οι οποίες δεν δύναται εν πολλοίς να προγραμματιστούν, η δε χρονική διάρκεια απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός.

7. Την αριθ. 218/2014 Απόφαση του Δ.Σ. , η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 81963/5278/7-10-2014 (ΑΔΑ:7ΗΩΚΟΡ1Φ-ΒΧΧ), απόφαση του  Γενικού  Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου

8. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ. έτους 2019, ο οποίος επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 16405/11-2-2019 (ΑΔΑ:ΨΥΓΤΟΡ1Φ-ΞΤΒ) Απόφαση του Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου.

9. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου η κάλυψη της σχετικής πίστωσης.

10. Το γεγονός ότι για το μήνα Απρίλιο 2019 στο Δήμο Ευρώτα  υφίστανται πρόσκαιρες ανάγκες  οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως δέκα (10) ατόμων για το μήνα Απρίλιο του έτους 2019  στο Δήμο Ευρώτα, για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ    ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Εργάτες Γενικών Καθηκόντων    έως  10      Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. (παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/1997)      έως  5/ μήνα
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

1.        Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.        Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.        Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.  3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους ( η οποία διατίθεται από την υπηρεσία) πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση – διατίθεται από την υπηρεσία)
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ευρώτα, στον  αρμόδιο  υπάλληλο κο  Αποστολάκη Γεώργιο  από την    Πέμπτη  04  Απριλίου   έως  και τη  Δευτέρα   08  Μαρτίου.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα.                         

             Η Αντιδήμαρχος

          Αργυρώ Γκουβούση

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη