Πρόσκληση στην 13η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
22/04/2019 - 20:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση στην 13η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως  ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη Δευτέρα 22 Απριλίου  2019  και ώρα …20:00 , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:  Απόφαση σχετικά με την ίδρυση πυροσβεστικού κλιμακίου στην Τ.Κ Κροκεών.

(εισηγητής Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 2ο:  Σχετικά με παράταση  μίσθωσης ή μη, χώρου για την εναπόθεση και τη διαχείριση των στερεών απόβλητων του Δήμου Ευρώτα. (εισηγητής Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 3ο:  Απόδοση κατανομής πόσων ως τακτική επιχορήγηση  στο ΝΠΔΔ Νικηφόρος Βρεττάκος για τις λειτουργικές δαπάνες των παιδικών σταθμών και των χωρών άθλησης του Δήμου Ευρώτα.

( εισηγητής -Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)

ΘΕΜΑ 4ο:  Λήψη απόφασης περί τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2019- τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, όσον αφορά στη χρηματοδότηση της  Κοινωφελούς  Δημοτικής    Επιχείρησης  Ευρώτειος Πολιτεία Δήμου Ευρώτα σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ. 5489/12-04-2019 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

( εισηγητής -Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)

ΘΕΜΑ 5ο:  Λήψη απόφασης περί τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2019- τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ. 5481/12-04-2019 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.                   ( εισηγητής -Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση αναμόρφωσης  Ο.Π.Δ  έτους 2019.

 ( εισηγητής -Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)

ΘΕΜΑ 7ο:  Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄  Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019. (εισηγητής -Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)

ΘΕΜΑ 8ο:  Συγκρότηση επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής Εκμισθούμενων ακινήτων του Δήμου.

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη).

ΘΕΜΑ 9ο:  Ανάκληση της αρ. 59/2019 απόφασης Δ.Σ  και λήψη νέας απόφασης περί εκ νέου εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου – κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στη θέση “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ” εντός των ορίων  της Δημοτικής Κοινότητας Βλαχιώτη, με τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας.

 (εισηγητής -Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)

ΘΕΜΑ 10ο:  Εκ νέου εκμίσθωση Δημοτικού ακίνητου – οικία που βρίσκεται στην  Τ.Κ  Απιδέας Δ.Ε  Νιάτων,  λόγω λήξης σύμβασης,  με τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας.

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)

ΘΕΜΑ 11ο:  Εκ νέου εκμίσθωση Δημοτικού ακίνητου –  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην  Τ.Κ  Αστερίου Δ.Ε  Έλους ,  λόγω διακοπής της μίσθωσης,  με τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας.  

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)

ΘΕΜΑ 12ο:  Ανάκληση της αρ. 53/2019 απόφασης Δ.Σ 

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)

ΘΕΜΑ 13ο:  Λήψη συμπληρωματικής απόφασης της αρ. 21/2019 περί διαγραφής προσαυξήσεων από τέλη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)

ΘΕΜΑ 14ο:  Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης Αθλητικών συλλόγων – σωματείων.

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη)

ΘΕΜΑ 15ο:  Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης πολιτιστικών συλλόγων  (εισηγητής -Αντιδήμαρχος κα Δεντάκου Ελένη).

ΘΕΜΑ 16ο:  Λήψη απόφασης για έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ».

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κος  Πολολός Παναγιώτης).

ΘΕΜΑ 17ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1.533,18, για την συμπληρωματική παρακατάθεση αποζημίωσης του ακινήτου με κτηματολογικό με αριθμό (0101001) που έχει απαλλοτριωθεί με την 125/2006 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Έλους  για την εκτέλεση του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΤΙΑΣ» σύμφωνα με την  αρ. 117/2013 απόφαση του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κος  Πολολός Παναγιώτης).

ΘΕΜΑ 18ο:   Λήψη απόφασης  σχετικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, με το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος» για τη διάθεση των υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα στο Ν.Π.Δ.Δ. «Νικηφόρος Βρεττάκος» (εισηγητής-Αντιδήμαρχος κος  Πολολός Παναγιώτης).

ΘΕΜΑ 19ο:  Λήψη απόφασης περί ανασυγκρότησης ΔΣ ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ”.

(εισηγητής-Αντιδήμαρχος κα  Γκουβούση Αργυρώ).

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα  με την επωνυμία: “Ι.Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ”.

(εισηγητής-Αντιδήμαρχος κα  Γκουβούση Αργυρώ).

ΘΕΜΑ 21ο:  Διαγραφές  χρεών

(εισηγητής –αντιδήμαρχος κ. Δεντάκου Ελένη)

ΘΕΜΑ 22ο:  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016»

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κος  Πολολός Παναγιώτης).

ΘΕΜΑ 23ο:  Διακοπή κυκλοφορίας της δημοτικής οδού Σκάλα –Αγ. Ταξιάρχες –Λεήμονας για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016»

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κος  Πολολός Παναγιώτης).

Θέμα 24ο : Σχετικά με εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Bλαχιώτη (2019)» προϋπολογισμού 74.000,00€.

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κος  Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος).

Θέμα 25ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ   του έργου: «Κατασκευή  δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης   Δ. Κ. Βλαχιώτη  (2018)» 

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κος  Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος).

Θέμα 26ο : Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Κατασκευή  δικτύου ύδρευσης           Τ. Κ. Νιάτων»

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κος  Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος).

Θέμα 27ο : Σχετικά με  επέκταση  δημοτικού φωτισμού και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε  στύλους ΔΕΔΔΗΕ

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κος  Πολολός Παναγιώτης).

Θέμα 28ο : Σχετικά με την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας Τ.Κ. Βασιλακίου»

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κος  Πολολός Παναγιώτης).

Θέμα 29ο : Απόφαση σχετικά με χορήγηση παρατάσεως  εκτέλεσης  εργασιών του έργου «Διανοίξεις Δημοτικών Δρόμων Δ.Κ. Βλαχιώτη»

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κος  Πολολός Παναγιώτης).

Θέμα 30ο : Λήψη απόφασης  για έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ»

(εισηγητής -Αντιδήμαρχος κος  Πολολός Παναγιώτης).

Θέμα 31ο : Έγκριση της αριθμ. 18/2019 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού  εσόδων- εξόδων 2019.

(εισηγητής κα Σάκκαρη Ιωάννα)

Θέμα 32ο : Έγκριση της αριθμ. 23/2019 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού  εσόδων- εξόδων 2019.

(εισηγητής κα Σάκκαρη Ιωάννα)

Θέμα 33ο : Έγκριση της αριθμ. 30/2019 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού  εσόδων- εξόδων 2019.

(εισηγητής κα Σάκκαρη Ιωάννα)

Θέμα 34ο : Έγκριση της αριθμ. 9/2019 απόφασης Δ.Σ. της ΚΔΕΔΕ «Ευρώτειος Πολιτεία» με  θέμα «Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018»

(εισηγητής κα Χρήστου Μιχαλούτσου Νικολέτα)

Θέμα 35ο : Απόφαση σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη προσωπικού πρόσκαιρων, έκτακτων, εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας με τρίμηνη απασχόληση

(εισηγητής κα Γκουβούση Αργυρώ – αντιδήμαρχος)

Θέμα 36ο : Λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβάσεως στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΚΠ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(εισηγητής κος Λυμπέρης Παναγιώτης – αντιδήμαρχος)

Θέμα 37ο : Απόφαση  σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο Δήμο Ευρώτα

(εισηγητής κος Βέρδος Δήμος –Δήμαρχος Ευρώτα)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΝΕΓΑΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ