18η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
05/07/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

18η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010
τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 05 η Ιουλίου 2019 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

Απόφαση σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση
πρόσβασης ακινήτου στην Ε.Ο. Σπάρτης-Μονεμβάσιας εντός ορίων οικισμού
Δαφνίου»
Απόφαση σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή δικτύου
όμβριων υδάτων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου»
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής
προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2019
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του διαγωνισμού της προμήθειας
«Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου Δήμου Ευρώτα»
Απόφαση σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού της υπηρεσίας «Δαπάνες
λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων Δήμου»
Απόφαση σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού της υπηρεσίας «Υπηρεσίες
Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού εργασίας»
Απόφαση σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού»
Η πρόεδρος της Επιτροπής
Δεντάκου Ελένη

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 18η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ