ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΣΤΗ-ΘΕΣΗ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ-ΗΛΙΑΣ, Αρχείο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ-ΓΙΑ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ-ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΣΤΗ-ΘΕΣΗ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ-ΗΛΙΑΣ-ΤΗΣ-Δ.Κ-ΒΛΑΧΙΩΤΗ
Παρατηρήσεις: 

ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10362/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
Ο Δήμος Ευρώτα,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θα προβεί σε πλειοδοτική δημοπρασία φανερή και προφορική,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για την εκμίσθωση του ακινήτου του το
οποίο ευρίσκεται στη θέση Προφήτης Ηλίας της δημοτικής κοινότητας Βλαχιώτη και
αποτελείται από ισόγειο οίκημα (κουζίνα- αίθουσα, WC) εμβαδού 130,83 τ.μ. για να
στεγάσει κατάστημα εστίασης υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17 η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00
π.μ. έως 11:30 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας , τηλ. 2735360022 ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής , σύμφωνα με τους όρους της αριθ. πρωτ. 10362/05-07-2019
Διακήρυξης του Δημάρχου Ευρώτα.
Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 300,00 ευρώ και κάθε αντιπροσφορά
ανώτερη τουλάχιστον κατά 50,00€ από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (03) έτη.
Με έγγραφη συμφωνία των μερών (εκμισθωτή και μισθωτή) η μίσθωση μπορεί να
παραταθεί για άλλα τρία (03) έτη.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 10362/05-07-2019 και ΑΔΑ:
ΩΘΤΣΩΡΛ-ΒΗΖ έχει αναρτηθεί (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου του Δήμου
Ευρώτα http://www.evrotas.gov.gr
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Σκάλα Λακωνίας, Πληροφορίες : Χριστάκου
Αδαμαντία Τηλέφωνο 2735360016. FAX: 2735 0 24032.


Ο Δήμαρχος
Δήμος Βέρδος

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη