Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
16/07/2019 από ADMIN σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Συνοπτικού Διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Ευρώτα

Διακηρύσσει ότι:
Στις 22 του μήνα Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 έως 10:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα
γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει Συνοπτικός διαγωνισμός με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», προϋπολογισμού 40.776,93
ΕΥΡΩ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προμήθεια αφορά τη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις
ανάγκες του Δήμου Ευρώτα, του ΝΠΔΔ Νικηφόρος Βρεττάκος και των Σχολικών Επιτροπών που εποπτεύει.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου Ευρώτα.
Ισχύουσες διατάξεις είναι ο Ν.4412/16, ο Ν.3463/2006, ο Ν.3852/10, ο Ν.4250/2014, ο Ν.4281/2014, όπως
ισχύουν.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα:
α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. (Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων) και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω περίπτωση (γ) και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Η συμμετοχή μπορεί να είναι με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την με οποιοδήποτε τρόπο
έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την
Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης και στα λοιπά τεύχη της μελέτης.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά και θα έχει διάρκεια ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ, που θα ξεκινήσει
από την υπογραφή της σύμβασης.
Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο άρθρο 6 της διακήρυξης.
Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.
Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης δίνονται από το Δήμο Ευρώτα,
καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2735360019, fax. 2735024032, αρμόδιος υπάλληλος, Μυλωνά
Αναστασία, Ταχ. Δ/νση Σκάλα Λακωνίας – Τ.Κ.23051).

Σκάλα 11/07/2019
Ο Δήμαρχος Ευρώτα
κ.α.α. η Αντιδήμαρχος

ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΤΑΚΟΥ

Κατηγορία: 
Προκήρυξη