ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ-ΔΣ
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία απομαγνητοφώνησης πρακτικών
συνεδριάσεων Δ.Σ. , σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την 26
η
Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. να
υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία, η οποία να περιλαμβάνει τις
τεχνικές προδιαγραφές καθώς και την συνολική αμοιβή σας.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε,
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασία
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για μη οφειλή ληξιπρόθεσμων οφειλών προσωπικού της
εταιρείας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα των διαχειριστών της εταιρείας.

Η Αντιδήμαρχος

Δεντάκου Ελένη

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη