ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
03/08/2020 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗN 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους  Κοινοτήτων και  προέδρους  συμβουλίων  Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως  ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020  και ώρα 19:00 , στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Σκάλας , κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα  με  την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με αριθμ. Πρωτ. 33282/29-05-2020, με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : <<ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020>>.         

Εισηγητής:κ. Κυριακάκος Παναγιώτης–αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης περί  εκδόσεως  κανονισμού  λειτουργίας Λαϊκής  Αγοράς  Δήμου Ευρώτα

Εισηγητής:κ.Μπόλλας Βασίλειος –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο : Σχετικά με ορισμό εκπροσώπου Δήμου στην επιτροπή  του  άρθρου 3 της  αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14/07/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3088/Β/24-07-2020)

Εισηγητής:κ. Κυριακάκος Παναγιώτης-αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης όσον αφορά  την παραχώρηση  οχήματος  στο  εθελοντικό  πυροσβεστικό  κλιμάκιο Κροκεών

Εισηγητής: κ.Μπόλλας Βασίλειος -αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση  απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Ι.Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» οικονομικού έτους 2019

Εισηγητής: κ. Πολολός Παναγιώτης- αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης  σχετικά με αγορά δικαιώματος  χρήσης  οικογενειακών  τάφων

Εισηγητής: κ. Γεωργοστάθης Νικόλαος–αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο : Μεταφορά του επενδυτικού έργου με τίτλο «Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Ευρώτα», προϋπολογισμού 2.157.837,60 από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος -αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο : Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση γεωλογικής μελέτης για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Απιδιάς»

Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος -αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο : Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση γεωλογικής μελέτης για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Λαγίου»

Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος -αντιδήμαρχος

Στις  συνεδριάσεις των δημοτικών  συμβουλίων  λαμβάνουν  το λόγο, εκτός  του δημάρχου και του αρμόδιου  αντιδημάρχου, οι  επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί  αγορητές  ανά  θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις  με σχετική  γραπτή δήλωσή τους στο  προεδρείο  πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να  εγγραφούν  ως ομιλητές  και  δημοτικοί σύμβουλοι  που επιθυμούν να  τοποθετηθούν ανά θέμα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ
 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-18-ΔΣ-2020