ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ-ΚΟΠΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ-ΚΟΠΗΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ-ΔΗΜΟΥ-ΕΥΡΩΤΑ-2
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ-ΚΟΠΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες κλαδέματος –κοπής δένδρων
μεγάλων Δήμου Ευρώτα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την 8

η Μαΐου 2020 και ώρα 15:00 να

υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε,
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασία
Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή
ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό.
Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή
προσωπικών ασφαλιστικών εισφορών .
Υπεύθυνη δήλωση για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι ο ανάδοχος :
α. Είναι γνώστης του αντικειμένου,
β. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα να εκτελέσει κάθε σχετική εργασία κλαδέματος που θα
του ανατεθεί, ανεξαρτήτου βαρύτητας, δυσκολίας, τοπικών συνθηκών και ωραρίου
εκτέλεσης, που πιθανόν μπορούν να επηρεάσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις
εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών.
Αντίγραφο της Άδειας Μηχανήματος (καλαθοφόρου) ύψους 20 μέτρων και άνω.
Αντίγραφο της ασφάλειας μηχανήματος.
Αντίγραφο τεχνικού ελέγχου του μηχανήματος.
Πιστοποιητικό αντίστοιχου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του
σ’ αυτό το ειδικό επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή,
που θα εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.
Ονοματεπώνυμο του οδηγού και του χειριστή με τα σχετικά διπλώματά τους.
Ονοματεπώνυμο του τεχνίτη δενδροκηπουρού με τα σχετικά διπλώματά του.
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αντίστοιχης εργασίας από δημόσιο φορέα καθώς και το
αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών τουλάχιστον στο 50% του ύψους του
προϋπολογισμού της παρούσας ανάθεσης
Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που θα βεβαιώνουν
ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας εφαρμόζει στην επιχείρησή του Α. το πρότυπο
διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και Β. το σύστημα ή πρότυπο
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 (Διεθνές Πρότυπο) ή EMAS-(Eco-
Management and Audit Scheme-Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικός Έλεγχος) (Ευρωπαϊκό Πρότυπο).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη