ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΔΣ 2020

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
22/04/2020 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΔΣ 2020

ΠΡΟΣ:

Δημοτικούς Συμβούλους
Κ. Δήμαρχο
Προέδρους κοινοτήτων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αριθ. 09/2020)

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 22-04-2020
ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 14:00.
Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με τις υπ΄αριθ.
40/20930/31-3-2020 και 18318/13-3-2020 εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ. 5 Ν,3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.
Τίθεται από το νομοθέτη πλέον ως μόνη προϋπόθεση για τη
νομιμότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης η συμμετοχή έως
την 31 η Μαΐου 2020 του ενός δεύτερου (1/2) των μελών του
οικείου συμβουλίου.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται ανακοινώνονται από την
πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη
των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω μέχρι την ώρα λήξης της
δια περιφοράς συνεδρίασης (14:00 μμ) οι δημοτικοί
σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα κατωτέρω
θέματα της ημερήσιας διάταξης με e–mail από τον
προσωπικό λογαριασμό τους προς το e-mail της
γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα.
Όσοι Δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό
e-mail θα μπορούν να ψηφίσουν τα κατωτέρω θέματα της
ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς
το κινητό της γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου με
αριθμό 6993225886 καθώς και της προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου αριθμού 6945777605, με γραπτό μήνυμα,
αναφέροντας και το όνομα τους.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 ο : << ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ >> σύμφωνα με την αριθμ. 90/2020 ΑΟΕ
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 2 ο : << ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ >>
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3 ο :<<Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024>>.
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 4 ο :<< ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠ.ΕΣ.
( A΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟ Κ.Α.Π. 2020 ) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ>>
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 5 ο :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 6 ο : «Υποβολή της πρότασης “Παμβαλκανικό Φεστιβάλ Ρακής”
στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
“Δημιουργική Ευρώπη”.
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑ 7 ο : «Απόφαση σχετικά με την αποδοχή χρηματοδότησης
ποσού ύψους 218.376,00 ευρώ από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την
υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ και
εξουσιοδότηση υπογραφής του συμφώνου αποδοχής όρων.
Εισηγητής: Μπόλλας Βασιλείος –αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος
ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-9-ΤΕΛΙΚΟ-ΔΣ-2020