12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
12/04/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε τακτική(δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 12 η Απριλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Τοπ. & Δημ.Κοινοτήτων
2. Λήψη απόφασης σχετικά με Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ.έτους 2020
3. Λήψη απόφασης σχετικά με Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024
4. Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του ιού COVID-19 (κορωνοϊός).

Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-12, Microsoft Office document icon 12η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ