ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ
Ο Δήμαρχος Ευρώτα

Έχοντας υπ΄ όψη:

1 Τις διατάξεις του άρθρου 211 του ν.3584/2007.
2 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3966/2011.
3 Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ. 28-3/15-4-1957.
4 Το υπ’ αριθμ. 2/44244/0022/28-6-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους/Γεν.Δνση Μισθών /Δνση 22 η Μισθολογίου /Τμήμα Β΄.
5 Την υπ’ αριθ. 36/13.03.2020 (ΑΔΑ: Ω7ΓΤΩΡΛ-Τ2Μ) Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα, σύμφωνα με την οποία ορίζει ο χρόνος έναρξης και
λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων (ή εποπτών
υδρονομέων), ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και ο τρόπος αμοιβής
του κάθε οργάνου.
6 Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 47997/24-03-2020 (ΑΔΑ: 9Φ90ΟΡ1Φ-Θ16) Απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου.
Κ α λ ε ί

Όσους επιθυμούν να διορισθούν ως υδρονομείς στο Δήμο Ευρώτα, για τη φετινή
αρδευτική περίοδο 2020 και ειδικότερα:

1 Στη μία (1) θέση Υδρονομέων της Τ.Κ. Περιστερίου και
2 Στη μία (1) θέση Υδρονομέων στη Δ.Ε. Κροκεών
να υποβάλουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά ή με αλληλογραφία λόγω λήψης μέτρων
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19 , στο Δήμο
Ευρώτα ( email: info@eurota.gr ή στη Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
που εδρεύει στο Δημοτικό κτίριο Σκάλας στην ταχυδρομική Δ/νση: Ι. Λιναρδάκου 5,
Σκάλα, Τ.Κ: 23051), έως και την Παρασκευή 03 Απριλίου 2020.
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση για μία θέση
υδρονομέα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :
(α) να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και
(β) να έχουν συμπληρώσει το 23 ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το
60 ο .
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι:
3 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
4 Πιστοποιητικό γέννησης.
5 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
6 Υπεύθυνη δήλωσή του άρθρου 8 του Ν.1599/86 περί ικανότητας ανάγνωσης και
γραφής (χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου).
7 Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ).
8 Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α).
9 Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ.
10 Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού όπου φαίνεται ως
πρώτος δικαιούχος.
11 Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία),
12 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου) και
13 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, περί μη απόλυσης από
άλλη θέση υπαλλήλου, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο
σε υπαιτιότητά του (χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου).
Δε δύνανται να εκλεγούν οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο
στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η
στέρηση αυτή.
Σχετική η υπ΄ αριθ. 36/13.03.2020 (ΑΔΑ: Ω7ΓΤΩΡΛ-Τ2Μ) Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 47997/24-03-
2020 (ΑΔΑ: 9Φ90ΟΡ1Φ-Θ16) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ευρώτα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με πρακτικό ανάρτησης.
Έντυπο της αίτησης και των Υ.Δ θα αναρτηθούν προς διευκόλυνση των
υποψηφίων στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα http://www.evrotas.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη