ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
19/03/2020 από ADMIN σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν.3584/2007
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ευρώτα
Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης ειδικού συνεργάτη για την υποστήριξη του
έργου του Δημάρχου
Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί

Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη ειδικότητας Π.Ε Πληροφορικής, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής
Γ) Να έχουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α’ 143) εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση,
Δ) Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά ή με αλληλογραφία λόγω λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού -COVID 19 , στο Δήμο Ευρώτα ( email: info@eurota.gr ή στη Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών που εδρεύει στο Δημοτικό κτίριο Σκάλας στην ταχυδρομική Δ/νση: Ι. Λιναρδάκου 5, Σκάλα, Τ.Κ: 23051) εντός ημερολογιακού πενθημέρου δηλαδή από την Παρασκευή 20/03/2020 έως και την Τρίτη 24/03/2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:Αίτηση Συμμετοχής

Βιογραφικό σημείωμα
Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
Υπεύθυνη Δήλωση για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους).
Αποδεικτικά εμπειρίας σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.
Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση .
Ολόκληρη η με αρ. πρωτ. 3192/19-03-2020 γνωστοποίηση Δημάρχου έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota με ΑΔΑ: Ψ5ΛΜΩΡΛ-ΕΓΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα: https://www.evrotas.gov.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη