Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου