Παράταση ισχύος αποφάσεων δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης

   

Παράταση ισχύος αποφάσεων δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης

Παράταση ισχύος αποφάσεων δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 84 Α΄, παρατάθηκε ως τις 31/05/2020  η ισχύς όλων των αποφάσεων δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων με ημερομηνία λήξης από 26-02-2020 έως και 30-05-2020, οι οποίες δεν έχουν ήδη ανανεωθεί και καταχωρηθεί ως εγκεκριμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων.

Παρακαλούμε τους  δικαιούχους δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης να μην προσέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ευρώτα  (Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού) για το διάστημα αυτό.