Απόφαση Δημάρχου παράτασης εκτάκτων μέτρων πρόληψης για τη μη εξάπλωση του κορωνοϊού – covid-19.

   

Απόφαση Δημάρχου παράτασης εκτάκτων μέτρων πρόληψης για τη μη εξάπλωση του κορωνοϊού – covid-19.

Απόφαση Δημάρχου παράτασης εκτάκτων μέτρων πρόληψης για τη μη εξάπλωση του κορωνοϊού – covid-19.
28/03/2020 από ADMIN σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ
Απόφαση Δημάρχου

Θέμα: « Παράταση εκτάκτων μέτρων πρόληψης για τη μη εξάπλωση του
κορωνοϊού – covid-19»

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού” (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020),
Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ”Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020),
Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 (ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ)
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ “Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον
κορωνοϊό ”,
Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ”Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ”(ΦΕΚ64/Α/14-3-
2020),
Την υπ. αριθμ. 18926/18-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για τη λειτουργία υπηρεσιών
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά την διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού,
Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ”Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ”(ΦΕΚ68/Α/20-3-
2020),
Την υπ. αριθμ. 19244/22-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για τη λειτουργία υπηρεσιών
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά την διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού,
Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ευρώτα (ΦΕΚ 2162/
τ.Β΄/27.09.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/21.04.2015) &
(ΦΕΚ/τ. Β’/αρ. φύλλου 3148/11.09.2017),
Την με α/α 18/2020 και αρ. πρωτ. 29997/14-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΨΓΩΡΛ-1ΤΨ),
απόφαση Δημάρχου ”μέτρα λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου Ευρώτα για την
πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό ” για το χρονικό διάστημα από 16-
3-2020 και έως και την 27-3-2020,
Την με α/α 20/2020 και αρ. πρωτ. 3273/23-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΠ86ΩΡΛ-ΙΕΜ),
απόφαση Δημάρχου ” Εκ περιτροπής εργασία των υπαλλήλων των υπηρεσιών του
Δήμου Ευρώτα, λόγω εκτάκτων μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορωνοϊού –
covid-19”,
Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό
της διάδοσης του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων,
Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν δημιουργείται επιβάρυνση του
προϋπολογισμού του δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση των εκτάκτων μέτρων πρόληψης για τη μη εξάπλωση του κορωνοϊού,
για το χρονικό διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι με α/α 18/2020 και αρ. πρωτ. 29997/14-03-2020
(ΑΔΑ: ΩΙΨΓΩΡΛ-1ΤΨ), και η με α/α 20/2020 και αρ. πρωτ. 3273/23-03-2020
(ΑΔΑ: ΨΠ86ΩΡΛ-ΙΕΜ) αποφάσεις Δημάρχου.
Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ευρώτα
Δήμος Βέρδος


Σχετικά Έγγραφα