Παράταση προθεσμίας δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για την απαλλαγή από δημοτικά τέλη

   

Παράταση προθεσμίας δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για την απαλλαγή από δημοτικά τέλη

Παράταση προθεσμίας δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για την απαλλαγή από δημοτικά τέλη

Δελτίο Τύπου

Παράταση προθεσμίας δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων  ακινήτων

για την απαλλαγή από δημοτικά τέλη

Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμό πρωτοκόλλου 26063/8-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γνωστοποιείται ότι η παρ.2 του άρθρου 222 του Ν.4555/2018 τροποποιείται με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.4604/2019 και συγκεκριμένα:

«2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούταν κατά το διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31.12.2019. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.».

          Προς εφαρμογή  των ανωτέρω ο Δήμος Ευρώτα ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας δήλωσης των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και γνωστοποιεί στους δημότες του ότι παρατείνεται έως τις  31 Δεκεμβρίου 2019, η προθεσμία μέσα στην οποία οφείλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν δήλωση στον δήμο περί της μη χρήσης των ακινήτων, στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, προκειμένου να απαλλαγούν από τα αναλογούντα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ή να παραληφθεί βεβαίωσή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας είναι τα εξής:

1)Αίτηση-Δήλωση (διατίθεται από την υπηρεσία)

2)Αντίγραφο Ταυτότητας

3)Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 περί μη χρησιμοποίησης του ακινήτου (διατίθεται από την υπηρεσία)

4)Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)                                                      

5) Πρόσφατο Έντυπο Ε9 και Ε2.

 Αρμόδια Υπηρεσία : Τμήμα Εσόδων – τηλ. 2735360023 – 2735360016