Παραλαβή πορισμάτων παγετού Τ.Κ Έλους της 8-1-2019