Παραλαβή πορισμάτων Πλημμύρας Τ.Κ Αστερίου 6-2-2019