Προνοιακά επιδόματα στον δήμο Ευρώτα

   

Προνοιακά επιδόματα στον δήμο Ευρώτα

Προνοιακά επιδόματα στον δήμο Ευρώτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Με τις διατάξεις της αρ. Δ12Α/γ.π.οικ.68856/2202/28-12-2018 (ΦΕΚ Β΄5855) ΚΥΑ από 1/1/2019 ανατίθεται στον ΟΠΕΚΑ η αρμοδιότητα χορήγησης προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία και απονομής διατροφικού επιδόματος.

Ως εκ τούτου οι κάτοικοι του Δήμου Ευρώτα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ευρώτα (αρμόδια υπάλληλος Μαυροματίδου Μαρία, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2735360030), όπως επίσης στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.

Οι αιτήσεις για την χορήγηση και απονομή παροχών και επιδομάτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αφορούν :

• αιτήσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά και αφορούν σε αρχική χορήγηση προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων και απονομή διατροφικού επιδόματος.

• αιτήσεις που αφορούν σε παράταση χορήγησης προνοιακών παροχών για όσους έχουν γνωμάτευση ορισμένου χρόνου από υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ η οποία έχει λήξει ή λήγει εντός του επόμενου τριμήνου (έχουν ενημερωθεί για τη λήξη της από τους Δήμους).

• αιτήσεις που αφορούν σε δικαιούχους οι οποίοι έχουν γνωμάτευση σε ισχύ από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση είτε για αρχική χορήγηση είτε για παράταση.

Για την συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται :

α) επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ.

β) επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο)

γ) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός IBAN. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος της προνοιακής παροχής να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

δ) οι αλλοδαποί, εκτός των ανωτέρω, προσκομίζουν άδεια διαμονής

ε) εφόσον την αίτηση υποβάλει τρίτο πρόσωπο (γονέας, εκπρόσωπος, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών αναπήρων τέκνων κλπ) προσκομίζονται τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου.

στ) τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ανάλογα την κατηγορία του επιδόματος.

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μαρία Μαυροματίδου