ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ανοικτή Πρόσκληση για Σύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ευρώτα

Σε εφαρμογή του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν4555/2018, ο Δήμος Ευρώτα θα προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Πρόκειται για όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που αναδεικνύει τη συμμετοχή φορέων και πολιτών στις διαδικασίες προγραμματισμού του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα:
– Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
– Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
– Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
– Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
– Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
– Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
Στα πλαίσια αυτά καλούνται :

Οι φορείς που υφίστανται και δρουν στο Δήμο Ευρώτα και συγκεκριμένα :
α) Οι τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις
β) Οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς
γ) Οι τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
δ) Οι σύλλογοι εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου
ε) Οι ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων
στ) Οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι
ζ) Τα τοπικά συμβούλια νέων
η) Οι εθελοντικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών
ι) δημότες.

Οι Δημότες και Δημότισσες Δήμου Ευρώτα, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ευρώτα, με αίτησή τους την οποία θα απευθύνουν προς την Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου κ α Δεντάκου Ελένη έως την Πέμπτη 10/10/2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα/Ονοματεπώνυμο Δημότη, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ. , e-mail).
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2735360036.
Η πρόσκληση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ”ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ”ΕΥ ΖΗΝ”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΚΑΛΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΛΑΣ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΣΚΑΛΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΣΚΑΛΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΣΚΑΛΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΛΑΣ(Γ.Α.Σ.)
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ”ΛΑΜΠΙΔΩ”
Α.Π.Σ. ΆΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ”ΚΥΨΕΛΗ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ”ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΓΚΙΟΤΣΑΛΙ ”ΑΙ-ΓΙΩΡΓΗΣ”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΙΔΕΑΣ ‘ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΙΔΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΝΕΩΝ” ΒΡΟΝΤΑΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ”ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ”
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ¨ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΖΑΡΑΦΩΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ & ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ”
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ “ΝΙΚΟΚΛΗΣ”
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΥΒΩΝ “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ “ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥΣΙΩΤΩΝ”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΦΝΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΕΥΡΩΤΑ”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΙΤΣΙΩΤΩΝ”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΕΛΑΤΟΣ”
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΚΡΟΚΕΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΟΥ ΚΡΟΚΕΩΝ “ΔΡΥΑΔΕΣ”
ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΚΕΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΟΚΕΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ ΚΡΟΚΕΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΟΚΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΛΤΑΚΙΟΥ “ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΓ.ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΡΤΕΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΡΕΑΣ “Α.Ο ΜΥΡΤΕΑΣ”
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΝΙΑΤΩΝ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ “ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ”
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Α.Σ.Ε. ΣΚΑΛΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ