Συλλυπητήριο ψήφισμα για τον εκλιπόντα πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου Ευρώτα κ. Διαμαντάκο Δημήτριο του Αναστασίου

   

Συλλυπητήριο ψήφισμα για τον εκλιπόντα πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου Ευρώτα κ. Διαμαντάκο Δημήτριο του Αναστασίου

Συλλυπητήριο ψήφισμα για τον εκλιπόντα πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου Ευρώτα κ. Διαμαντάκο Δημήτριο του Αναστασίου

Σκάλα σήμερα την 26η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα της  εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Ευρώτα, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα  από την υπ’ αρ. 4433/26-3-2019 Πρόσκληση του προέδρου κ. Μένεγα  Σωτήριου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό  χώρο ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε, με  αποδεικτικό,  στα  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα (άρθρο 64 και 67 του Ν. 3852 / 2010), για  την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Συλλυπητήριο ψήφισμα  για τον εκλιπόντα πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου Ευρώτα κ. Διαμαντάκο Δημήτριο του Αναστασίου.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα:

Εκφράζει τη βαθιά  θλίψη  και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του δημάρχου και των  μελών του δημοτικού  συμβουλίου στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Να παραστεί ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο στην τελετή της κηδείας  του.
Να κατατεθεί  στεφάνι στη σορό του.
Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή τόσο στην έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου όσο και στην πρώτη τακτική συνεδρίαση αυτού.
Να επιδοθεί το ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου, να δημοσιευθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης μας και να  αναγνωσθεί κατά τη διάρκεια της  τελετής από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μένεγα Σωτήριο.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σωτήριος Χ. Μένεγας