Πίνακας Θεμάτων της 12ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας

   

Πίνακας Θεμάτων της 12ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας

Πίνακας Θεμάτων της 12ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στον  πίνακα  αυτό,  φαίνονται  τα  θέματα  που  συζητήθηκαν  κατά  την τακτική συνεδρίαση  του  Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας  την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019, με  μνεία  των  αποφάσεων  που  λήφθηκαν.

Α/Α   ΘΕΜΑΤΟΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ    Α/Α  ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ  1ο    ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με τα αδέσποτα στην Κοινότητα Σκάλας Εισηγητής: Θεοδωρακάκος Ιωάννης   Γνωμοδοτεί θετικά για τη δημιουργία καταφυγίου για αδέσποτα σε δημοτικό ακίνητο στα όρια της Κοινότητας Σκάλας    25
 
Σκάλα 5 Δεκεμβρίου 2019

Η Δημοσιεύσασα

Μαυροματίδη Μαρία `