ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο Απόφαση σχετικά με καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2020 στην Κοινότητα Σκάλας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος
Αποφασίζει ομόφωνα να μην πραγματοποιηθεί δακοκτονία στην Κοινότητα Σκάλας

ΘΕΜΑ 2ο Απόφαση σχετικά με επισκευή γεφυριού κοντά στο βιολογικό στην Κοινότητα Σκάλας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος
Εισηγείται ομόφωνα την επισκευή γεφυριού.

ΘΕΜΑ 3ο Απόφαση σχετικά με πρόταση για τη θέση της στάσης ΚΤΕΛ στην Κοινότητα Σκάλας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος
Προτείνει ομόφωνα να τοποθετηθεί έξω από το στάδιο της Κοινότητας Σκάλας

ΘΕΜΑ 4ο Απόφαση σχετικά με επικινδυνότητα κτίσματος στην Κοινότητα Σκάλας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος
Εισηγείται ομόφωνα το θέμα να εξεταστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ευρώτα

Πίνακας-Θεμάτων-της-13ης-Συνεδρίασης