Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για ζημιές από ΠΥΡΚΑΓΙΑ της 9-5- 2017 στην Τ.Κ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ (πρόγραμμα ΚΟΕ- ΕΤΗΣΙΟ 2017) Προθεσμία 14-3-2019

   

Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για ζημιές από ΠΥΡΚΑΓΙΑ της 9-5- 2017 στην Τ.Κ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ (πρόγραμμα ΚΟΕ- ΕΤΗΣΙΟ 2017) Προθεσμία 14-3-2019

Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για ζημιές από ΠΥΡΚΑΓΙΑ της 9-5- 2017 στην Τ.Κ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ (πρόγραμμα ΚΟΕ- ΕΤΗΣΙΟ 2017) Προθεσμία 14-3-2019
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: «ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2017»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο ΕΛ.Γ.Α. με την παρούσα Ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, από την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 έως και την  Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, για το σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το έτος 2017 και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2017» στην Τ.Κ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ.

Αρμόδιος Ανταποκριτής Μαγκλάρα Αγγελική (Δημοτικό κατάστημα Κροκεών, τηλ.2735071318)

Κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) που η γεωργοκτηνοτροφική του  εκμετάλλευση ζημιώθηκε από πυρκαγιά που περιλαμβάνεται  στους επισυναπτόμενους  πίνακες,  υποβάλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, μία αίτηση (φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποχρεούται να προσκομίσει και τα οποία καθορίζονται αναλυτικότερα παρακάτω), για το σύνολο των ζημιωθεισών εκμεταλλεύσεων του στον ίδιο  Δήμο, έστω και αν έχει εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες της μίας Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες στον συγκεκριμένο Δήμο. Αν υπάρχουν ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις, του ιδίου παραγωγού και σε άλλον  Δήμο της χώρας, τότε πρέπει να υποβληθεί και άλλη (νέα) αίτηση (στον Δήμο που ανήκουν), χωρίς την υποβολή πλήρους φακέλου, με την προϋπόθεση ότι θα επισημαίνεται ο Δήμος στον οποίο υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος και ότι τα δικαιολογητικά θα καλύπτουν το σύνολο των εκμεταλλεύσεών του σε όλους τους Δήμους.

Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΑ. Η ηλεκτρονική  αίτηση καθίσταται έγκυρη, εφόσον η συμπληρωμένη  εκτυπωμένη μορφή της, υπογραφεί από τον αιτούντα. 

Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς.- Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης, όταν συνέβη η ζημιά.  Για τις εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α, η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται από το ίδιο άτομο που υπέβαλε και τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής το έτος ζημιάς.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την υποβολή της  αίτησης χορήγησης ενίσχυσης  και προκειμένου για φυσικά πρόσωπα  θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.
2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.
3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή βεβαίωσης Ασφάλισης από τον ΟΓΑ για το έτος ζημιάς (2017).
4. Φωτοαντίγραφοτης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016),  φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, και εφόσον υπάρχει φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3).
5. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών κατοχής της εκμετάλλευσης- σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΚΕ-και συγκεκριμένα:

1. Νόμιμους  τίτλους  ιδιοκτησίας – σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  αστικού κώδικα, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα- συνοδευμένοι από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο,  ή/και
2. φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) του έτους 2016
3. ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης,  ή/και
4. χρησιδάνειο, μόνο μεταξύ γονέων –τέκνων.
5. Φωτοαντίγραφο  της απόφασης ένταξης,  για τους νέους αγρότες.
6. Φωτοαντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης, για τους κτηνοτρόφους που  υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη η κτηνοτροφική τους μονάδα ή οι αποθηκευμένες ζωοτροφές.
7. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας και όπου χρειάζεται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και  Κτηνιατρικής ότι υποβάλλουν Δήλωση εσοδείας (Δηλώσεις συγκομιδής του έτους ζημιάς), παραγωγής κλπ σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΑΝ.(ΕΚ)1282/2001, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη  ο αμπελώνας τους.
8. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών, κατά περίπτωση, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστησαν σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οικοδομική, έγκρισης τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύησης  κατασκευαστή κλπ).
9. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου του έτους ζημιάς, για όσες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α, που να καλύπτει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης τους κατά τη χρονική περίοδο που ζημιώθηκε η εκμετάλλευση.
10. Υπεύθυνη δήλωση, για ζημιά σε αποθηκευμένα εξ’ αγοράς προϊόντα, με την οποία  θα συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ), με τις ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών και με ημερομηνία αγοράς προγενέστερης της ζημιάς.  Αγοραπωλησίες  μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού δεν λαμβάνονται υπόψη.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

1.Στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α, η κατοχή αποδεικνύεται από τη  Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του έτους ζημιάς (2017), όπως αυτή τηρείται στα αρχεία του ΕΛ.Γ.Α και δεν απαιτείται η προσκόμιση σχετικού αντίγραφου.

2. Στοιχεία από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, για τους επαγγελματίες αγρότες, θα αναζητηθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επομένως δεν απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης.

ΙΙ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την υποβολή της αίτησης  χορήγησης ενίσχυσης και προκειμένου για νομικά πρόσωπα  θα επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφο  του Καταστατικού  της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων  του.
2. Φωτοαντίγραφο του Μετοχολογίου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016), της  κατάστασης  οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), (εφόσον υπάρχει), και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, των μετόχων.
3. Φωτοαντίγραφο της  πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς η επωνυμία του νομικού προσώπου ή το όνομα του εκπροσώπου του, το  IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.
4. Φωτοαντίγραφο της Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) ή της Δήλωσης φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 (έντυπο Ν) – κατά περίπτωση, για το φορολογικό έτος 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016),
5. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας για το έτος ζημιάς  ή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.
6. Φωτοαντίγραφα των σχετικών  αδειών, κατά περίπτωση, για ζημιά σε  πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών, οικοδομική, εγκατάστασης, έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύηση του κατασκευαστή κλπ).
7. Φωτοαντίγραφο Φορολογικής  και ασφαλιστικής  ενημερότητας.
8. Φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου συμβολαίου,  που να αποδεικνύει ότι κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι ασφαλισμένα για το έτος ζημιάς, εφόσον χρειάζεται.

ΙΙΙ.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά φυσικών και νομικών προσώπων  υποβάλλονται συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  με την οποία  θα βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης. (υπόδειγμα με το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, έχει αποσταλεί στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οι χορηγούμενες ενισχύσεις διακρίνονται σε:

 • Ενίσχυση για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου καθώς και συμπληρωματική ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου.
 • Ενίσχυση για απώλεια φυτικής παραγωγής.
 • Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου (θερμοκήπια, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, γεωργικές αποθήκες, γεωργικά υπόστεγα).
 • Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών εξοπλισμού θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αρδευτικών συστημάτων και υποστύλωσης πολυετών καλλιεργειών. 
 • Ενίσχυση για καταστροφή  αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και ζωοτροφών.

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών  σε επίπεδο παραγωγού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1.  Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που:

 • Δεν έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους.
 • Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
 • Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως.
 • Έχουν δηλώσει τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α) του έτους ζημιάς 2017 και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό.
 • Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης (έως 150 χλμ.) με εξαίρεση τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και μελισσοτρόφους και τους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντατικής μορφής.
 • Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
 • Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Επαγγελματίας αγρότης, ο ενήλικας κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει κύριο ταμείο ασφάλισης τον ΟΓΑ και λαμβάνει τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από την απασχόληση του σε αγροτική δραστηριότητα ή ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ως επαγγελματίας αγρότης, για το αντίστοιχο έτος ζημιάς   ή
 • Νέος αγρότης, εφόσον η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης  ή
 • Γεωργός μη κατά κύρια απασχόληση, ο ενήλικαςπου ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ασκεί γεωργική δραστηριότητα και το ατομικό του εξωαγροτικό εισόδημα είναι μικρότερο από το ½ του εισοδήματος αναφοράς (δηλ. 7.500 €).
 • Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (45.000 €), εκτός των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού οικογενειακού εισοδήματος.

2.  Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν νομικά πρόσωπα που:

 • Έχουν νομική προσωπικότητα και λειτουργούν  τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.
 • Είναι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη χρονική στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
 • Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
 • Η κύρια δραστηριότητά τους είναι η άσκηση της γεωργίας και  παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως.
 • Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών ασκούν γεωργία.
 • Έχουν ασφαλίσει την εκμετάλλευση το έτος ζημιάς και έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

3.  Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης μόνο για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, δύνανται να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Δεν έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους,
 • είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης τη χρονική στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο,
 • παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως,
 • έχουν δηλώσει τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α) του έτους ζημιάς 2017 και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό.
 • δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη,
 • το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν είναι μεγαλύτερο από το  τριπλάσιο του Εισοδήματος Αναφοράς (δηλ. μεγαλύτερο από 45.000 €) εκτός των περιπτώσεων που το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα είναι μεγαλύτερο του Εξωγεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι  έστω και αν πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις οι εξής: Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή αθέτησαν, με υπαιτιότητα τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανέλαβαν. Τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί την τελευταία πριν τη ζημιά τριετία ή το έτος ζημιάς ή που εκτίουν φυλάκιση δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και η καταδίκη αφορά σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) εξαπάτηση Δημοσίου, β) υποθέσεις εμπορίας και καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών, γ) ζωοκλοπή, δ) καταστροφή του περιβάλλοντος για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και στο συγκεκριμένο χώρο, για τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα χορήγησης ενίσχυσης και ε) παράνομη διακίνηση, εμπορία και χρήση μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων. Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών πριν την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος με εξαίρεση τη διατηρούμενη για ιδία κατανάλωση εκμετάλλευση. Προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα σημεία 26 και 35 των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών. Η εν λόγω αρχή δεν ισχύει για τις αντισταθμιστικές ενισχύσεις για τις ζημιές που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, εφόσον οι χρηματοοικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή οφείλονται στα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.  
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι αρχικές αιτήσεις που είχαν υποβληθεί προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά, θα καθίστανται έγκυρες εφόσον στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων επανυποβάλλονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικά για τις ζημιές στις ετήσιες καλλιέργειες ή στο πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισμό  ή στα αποθηκευμένα προϊόντα, η υποβολή της αρχικής αίτησης  ήταν  υποχρεωτική.
Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος όταν συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου μετά την έλευση του ζημιογόνου αιτίου, με συνέπεια την αλλαγή κατόχου κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, η αίτηση υποβάλλεται από  τον νόμιμο κληρονόμο του, αλλά θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά σε αυτή το όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης όταν συνέβη η ζημιά. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά του αρχικού κατόχου (σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ή όχι δικαιούχος) και στη συνέχεια προσκομίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής (ενδεικτικά: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών, διαθήκη ή πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης αυτής, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομιάς ή αποδοχή κληρονομιάς, δήλωση φορολογίας εισοδήματος κληρονόμου).
Οι δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης για ανασύσταση Φυτικού Κεφαλαίου και αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις οφείλουν να προβούν στην ανασύσταση /αποκατάσταση των ζημιών τους μέχρι 31-8-2021 .
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου  κατά τη διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων, οι κληρονόμοι προκειμένου να τύχουν των εγκριθεισών ενισχύσεων, υποχρεούνται να ενημερώσουν το αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α σε εύλογο χρονικό διάστημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών κλπ).
Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποχρεούνται να αποδέχονται κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές και να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος καθώς και των κυρώσεων από τη μη τήρησή τους.
Οι ενισχυθέντες παραγωγοί υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο της ενισχυθείσας εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα ανάλογο του είδους ζημιάς  και ειδικότερα τα καρποφόρα δένδρα, αμπέλια και ακτινίδια για μια συνεχή πενταετία, τις  πολυετείς καλλιέργειες για μία τουλάχιστον τριετία, τα επισκευασθέντα ή ανακατασκευασθέντα γεωργοκτηνοτροφικά κτίσματα για μία συνεχή δεκαετία και τον θερμοκηπιακό και κτηνοτροφικό εξοπλισμό για μια συνεχή πενταετία. Ως αφετηρία έναρξης των χρονικών υποχρεώσεων, θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποκατάστασης από το δικαιούχο παραγωγό.
Οι ενισχυθέντες παραγωγοί οφείλουν να υποβάλλουν Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, συμπεριλαμβανομένης της ζημιωθείσας εκμετάλλευσης και τα επόμενα, από τη ζημιά, έτη.
Οι ενισχύσεις καταβάλλονται εφάπαξ, μετά τον έλεγχο της  αποκατάστασης των ζημιών.
Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000€ ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000 € για τα λοιπά, ενώ στο σύνολό της η συνολική καταβληθείσα ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ ανά δικαιούχο. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15€ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.
Για λόγους διαφάνειας ενίσχυση δικαιούχου που υπερβαίνει τα 60.000€, θα δημοσιεύεται σε δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ.
Τροποποιήσεις φορολογικών στοιχείων δεν θα γίνονται δεκτές μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης.