ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΈΛΟΥΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΠΟΣΟ 820.000 €

ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΈΛΟΥΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΜΕ ΠΟΣΟ 820.000 €

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Έλους» στον Άξονα

«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

Τίτλος έργου

 

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Έλους

 

Κύριος του Έργου

 

Δήμος Ευρώτα

 

Ποσό χρηματοδότησης

 

820.000,00 €

 

 

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

 

Το έργο αφορά στη βελτίωση αγροτικών οδών στη Δημοτική Ενότητα Έλους του Δήμου Ευρώτα.

 

 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμών πραγματοποιείται σύμφωνα:

 • με τους όρους της απόφασης ένταξης και
 • τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
 • τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 όπως αντικαταστάθηκε με το

 

άρθρο 44 του ν. 4684/2020 για την κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 86/25-4-2020).

Επιπλέον ορίζεται ότι:

 • Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ του Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησης του.
 • Η τελική έκθεση κλεισίματος του έργου αποστέλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386 Β) ΚΥΑ.
 • Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών του Έργου ή αντίγραφα από διπλογραφικό σύστημα.

 

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κατά την υλοποίηση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.

 

Δ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου υποχρεούται να:

 • τηρεί τους όρους της απόφασης ένταξης
 • τηρεί τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
 • τηρεί τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4684/2020 για την κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 86/25-4-2020).

Επιπλέον:

 • Ο Δικαιούχος συμπληρώνει και αποστέλλει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ λίστα ελέγχου σταδίων δημοπράτησης                         έργου/      προμήθειας,       λίστα       ελέγχου      σχεδίου      σύμβασης

 

έργου/προμήθειας/μελέτης και λίστα εξέτασης τροποποίησης/συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος.

 • Ο Δικαιούχος συμπληρώνει σε ετήσια βάση δελτίο παρακολούθησης έργου, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και το αποστέλλει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. Το Δελτίο Παρακολούθησης έργου υποβάλλεται έως την 30η Ιανουαρίου κάθε έτους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος και την αποστέλλει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.
 • Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής έργου ή της εγκατάστασης εξοπλισμού, ο δικαιούχος υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρηση του για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
 • Η Απόφαση Ένταξης δύναται να τροποποιηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εφόσον επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

 

Ε. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ

Στελέχη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017, όπως ισχύει, δύναται να προβαίνουν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις του έργου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης καθώς και η ορθή και σύννομη χρήση των ποσών που εκταμιεύονται προς το δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386 Β).

 

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο Δικαιούχος οφείλει να συμμορφώνεται στα ακόλουθα:

 • Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» που δημοσιοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, με τα βασικά στοιχεία της πράξης.
 • Να αναρτά προσωρινή πινακίδα (πρότυπο ΥΠΕΣ), σημαντικού μεγέθους, από την έναρξη του έργου και καθόλη την διάρκεια υλοποίησης, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, στην οποίο να αναγράφεται ότι το έργο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 • Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου.
 • Να λειτουργεί στο διαδικτυακό τόπο του, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή,

 

ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

Ζ. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί φάκελο έργου με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία αυτού και υποχρεούται να παρέχει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία, ή/και διευκρινίσεις, ή/και λοιπές πληροφορίες, σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του έργου.

Ο Δικαιούχος οφείλει να έχει ξεχωριστή καταγραφή των δραστηριοτήτων που ασκεί, ώστε να παρακολουθείται η εν λόγω δράση για να αποδεικνύεται η ενίσχυση μόνο της δράσης και να αποτρέπεται η διεπιδότηση ήτοι από τον Π/Υ του έργου να μην επωφελούνται με οιονδήποτε τρόπο άλλες δραστηριότητες του Δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας της υποδομής. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.

 

Η. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

 • Ο Δικαιούχος υποχρεούται, εντός εξαμήνου από την έκδοση της παρούσας, να δημοπρατήσει επακριβώς το φυσικό αντικείμενο που αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα. Κατόπιν της δημοπράτησης, υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διακήρυξης του έργου, να αποστείλει σε memory stick τα εγκεκριμένα τεύχη του διαγωνισμού και τα αποδεικτικά δημοσίευσης.
 • Ο Δικαιούχος υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου, να αποστείλει αντίγραφο της υπογραφείσας Σύμβασης.

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

Π. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ