ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ΝΕΟ ΕΕΕΣ που αφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου με
τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ» με συστημικό αριθμό 182938 σε
μορφή PDF και XML για την υποβοήθηση των οικονομικών φορέων στο οποίο προστέθηκε το πεδίο του
Μέρους IV: Κριτήρια Επιλογής – Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια – Άλλες οικονομικές και
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.
Τα αντίστοιχα αρχεία με ημερομηνία ανάρτησης 02/09/2021 & 03/09/2021 παρακαλούμε να μην ληφθούν υπόψη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΕΕΣ

ΕΕΕΣ ΝΕΟ

ΕΕΕΣ ΝΕΟ XML

LINK αρχικής δημοσίευσης διακήρυξης