ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚΕΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚΕΩΝ»

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ΝΕΟ ΕΕΕΣ που αφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου με
τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚΕΩΝ» με συστημικό αριθμό 182646 σε
μορφή PDF και XML για την υποβοήθηση των οικονομικών φορέων στο οποίο προστέθηκε το πεδίο του
Μέρους IV: Κριτήρια Επιλογής – Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια – Άλλες οικονομικές και
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.
Τα αντίστοιχα αρχεία με ημερομηνία ανάρτησης 20/08/2021 παρακαλούμε να μην ληφθούν υπόψη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΕΕΣ

ΕΕΕΣ ΝΕΟ XML

ΕΕΕΣ NEO

LINK αρχικής δημοσίευσης διακήρυξης